stare_obchodne

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.poharebest.sk.
Znenie a účinnosť od 1.7.2024


Pre predaj tovaru a služieb spoločnosti PROJECT PLUS s.r.o, Nitra, pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.poharebest.sk

ČL 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PROJECT PLUS s.r.o., so sídlom Svätoplukovo námestie 3/127 Nitra, IČO: 44 842 350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 25007/N, DIČ: 2022871103 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle definície spotrebiteľa uvedenej v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej “zákon č. 250/2007 Z. z.”), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej „zákon č. 102/2014 Z. z.).

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: PROJECT PLUS s.r.o.
Sídlo: Svätoplukovo námestie 3/127,  949 01 Nitra
IČO: 44 842 350
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 25007/N
DIČ: 2022871103


Showroom: Poháre BEST, Mostná 13, 949 01 Nitra
Email: info@poharebest.sk
Tel. 0902 555 230
IBAN: SK48 0900 0000 0051 9272 7978

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1 
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.poharebest.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5  Kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

1.6 Predmetom plnenia je dodávka športových pohárov a trofejí bez potlače alebo s potlačou (ďalej len ako „tovar“), záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátane všetkých príloh.

ČL. 2 -  OBJEDNÁVKA, OBJEDNANIE TOVARU

2.1 Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v elektronickom obchode predávajúceho si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

2.2 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.

2.3 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.4 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

ČL. 3 - PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

- bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet (refundáciou na platobnú kartu v prípade úhrady cez platobnú bránu), pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojej predajni a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

ČL. 4 - PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2 Kupujúci je povinný:

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 
4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4 Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na adresu sídla predávajúceho, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

4.6 Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 Z.z., v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

ČL. 5 - KÚPNA CENA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").

5.2 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače zahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne alebo telefonicky dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň.

5.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.5 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Cena za poštovné a balné sa účtuje podľa platené cenníka kuriérskej spoločnosti.

5.6 Cena tovaru nezahŕňa štítok, gravírovanie a potlač, táto je vystavená na základe konkrétnej žiadosti kupujúceho o doplnkovú službu.

5.7 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok – kúpnych zmlúv, aj zľavy. Každá zľava musí byť dopredu dohodnutá na základe odberného množstva produktov. Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.

ČL. 6 - DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota max. do 1 týždňa pre všetky objednávky s výnimkou veľkých objednávok. Pri takýchto objednávkach a pri tovare dostupnosti na objednávku je termín dohodnutý vopred. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok. V prípade produktov s potlačou sa táto doba navyšuje o 2 až 10 pracovných dní, v závislosti od vyťaženia tlačiarne/gravírovačky.

6.2 Expresné dodanie tovaru do 48 hod. je možné po skompletizovaní objednávky, pokiaľ je tovar skladom a kupujúci nepožaduje špeciálne doplnkové služby súvisiace s potlačou.

6.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy a prevzatia úplných podkladov pre tlač.

6.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

6.5 Kupujúci po dohode zreteľne vyznačí v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

- osobné prevzatie v Nitre v showroom-e,

- doručenie tovaru kuriérom. 

6.6 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie a DPH.

6.7  Kupujúci po dohode v kúpnej zmluve vyznačí jednu z týchto variant spôsobu úhrady:

- v hotovosti alebo platbou kartou pri osobnom prevzatí tovaru,

- dobierka (kuriér),

- na vopred uhradenú faktúru.

6.8 V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

6.9  Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

6.10 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.11 Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

ČL. 7 - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z.. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

7.2 Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

7.3 Vrátený tovar spotrebiteľ zašle kompletný a nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania. Zásielky odoslané na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.

7.4 Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

7.5 V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou.

7.6 Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Svoje právo môže spotrebiteľ uplatniť elektronickou poštou na adrese info@poharebest.sk, alebo poštovou zásielkou na adresu: Poháre BEST, PROJECT PLUS s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.7 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať  zakúpený tovar na adresu Poháre BEST, PROJECT PLUS s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.8 Platby budú spotrebiteľovi vrátené  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

7.9 Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7.10 Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)    poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)     poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.11 ​Ak kupujúci zakúpili tovar ako podnikateľ s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

ČL. 8 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

8.3 Ak dohodne kupujúci v kúpnej zmluve potlač tovaru a je mu vypracovaný grafický náhľad a kupujúci tento náhľad odsúhlasí písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou, kupujúci nemá právo žiadať bezplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s celkovým výsledkom potlače (toto nezahŕňa nekvalitnú či poškodenú potlač).