Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie 3, 949 01 Nitra,
IČO: 44 842 350, DIČ: 2022871103, IČ DPH: SK2022871103 (ďalej len „Prevádzkovateľ)

2. Osobné údaje klienta, s ktorými pracujeme:

Meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo bankového účtu

3. Dôvod spracovania osobných údajov:

· Plnenie spotrebiteľskej zmluvy a následnej fakturácie

· Doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

· Na marketingové účely s cieľom poskytovania informácií o produktoch a službách, kontrolu kvality a prieskum trhu

4. Práva klienta:

na informácie o spracúvaní  Vašich osobných údajov
získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o Vás uchovávajú
požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov
namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely
požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné

5. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov:

· začiarknutím príslušných okienok pri registrácii, pred odoslaním žiadosti o cenovú  ponuku  alebo záväznej objednávky

· e-mailom na adresu info@poharebest.sk

6. Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov:

· zaslaním oznámenia na adresu spoločnosti PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie 3, 949 01 Nitra
· zaslaním oznámenia e-mailom na adresu info@poharebest.sk

7. Doba uchovávania osobných údajov:

· Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

· E-shop
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

· Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

·  Evidencia reklamácií
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

·  Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov

· Marketing
Údaje sa uchovávajú po dobu 10tich rokov, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

8. Formy spracovania osobných údajov klienta

Osobné údaje klienta sú spracované v elektronickej a listinnej forme, s využitím prostriedkov automatizovaného individuálneho rozhodovania.

9. Zabezpečenie ochrany osobných údajov klienta

Bezpečnosť osobných údajov klienta je zaistená potrebnými technickými , organizačnými a personálnymi opatreniami. Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

10. Kontakt v prípade otázok týkajúcich sa GDPR:

Miloš Ščasnovič, e-mail: scasnovic@poharebest.sk , tel.č.0902 555 220

11. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 1.9.2019. Spoločnosť PROJECT PLUS s.r.o. má právo zmeniť uvedené zásady GDPR, ak dôjde k zmene v spracovávaní osobných údajov. O každej zmene bude klient písomne alebo elektronicky informovaný.