OBJAVTE NAJLEPŠIE CENY ŠPORTOVÝCH TROFEJÍ NA INTERNETE.
>   Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb spoločnosti
PROJECT PLUS s.r.o., Nitra

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou PROJECT PLUS spol. s.r.o., Svätoplukovo námestie 3, Nitra, IČO: 44 842 350 ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva" (ďalej len Zmluva).


1.2 PODMIENKY sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka športových pohárov a trofejí bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len Tovar), záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátane všetkých jej príloh.


3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

3.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače zahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne alebo telefonicky dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň. 


3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na dovoz tovaru, ktoré budú účtované na faktúre zvlášť (ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka za doručenie tovaru-vašej objednávky spol. GLS Slovensko).

3.4 Cena tovaru nezahŕňa štítok, gravírovanie a potlač, táto je vystavená na základe konkrétnej žiadosti kupujúceho o doplnkovú službu.

3.5 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok – kúpnych zmlúv, aj zľavy. Každá zľava musí byť dopredu dohodnutá na základe odberného množstva produktov.

4. DODACIA LEHOTA

4.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota max. do 1 týždňa pre všetky zákazky.

4.2 Expresné dodanie tovaru do 48 hod. je možné po skompletizovaní objednávky, pokiaľ je tovar skladom a kupujúci nepožaduje špeciálne doplnkové služby súvisiace s potlačou.

4.3 V prípade platby prevodným príkazom je dodacia lehota ihneď po pripísaní úhrady na náš bankový účet.

4.4 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy a prevzatia úplných podkladov pre tlač.

4.5 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

 
5. DODACIE PODMIENKY

Kupujúci po dohode zreteľne vyznačí v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania a platby za tovar:

  1. osobné prevzatie v Nitre v showroom-e,
  2. doručenie tovaru kuriérom GLS s dobierkou,
  3. doručenie tovaru kuriérom GLS /v prípade zaplatenia kúpnej ceny prevodným príkazom/.
6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.

6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrady:
  1. v hotovosti alebo platbou kartou pri odovzdaní tovaru,
  2. dobierka (kuriér),
  3. na vopred uhradenú faktúru.
6.3 Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

6.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

6.5 Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

7.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

7.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 7.5) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 50% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.

7.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 50% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať telefonicky alebo elektronicky, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu telefonicky alebo elektronicky. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

8. INÉ USTANOVENIA

8.1 Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru a je mu vypracovaný grafický náhľad a kupujúci tento náhľad odsúhlasí písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou, kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s celkovým výsledkom potlače (toto nezahŕňa nekvalitnú či poškodenú potlač).

8.2 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

8.3 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia §422 a obchodného zákonníka.

8.4 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar faktúrovaný.

8.5 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.

8.6 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

8.7 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu budú rozhodovať miestne príslušné orgány /SOI,.../ ,v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.

9.2 Upozornenie: výrobky uvedené v tomto internetovom obchode sú určené výhradne na propagačné účely.