Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.poharebest.sk. Znenie a účinnosť od 1.7.2024

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.poharebest.sk. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.poharebest.sk a príslušnými právnymi predpismi.

1.2. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť PROJECT PLUS s.r.o., so sídlom: Svätoplukovo námestie 3, 949 01 Nitra, IČO: 44 842 350, DIČ: 2022871103, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 25007/N, e-mail: info@poharebest.sk, telefonický kontakt: 0902/555230 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „PROJECT PLUS“).

1.3. Cenník je zverejnený na stránke www.poharebest.sk a PROJECT PLUS si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len „Cenník“).

1.4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj P. O. BOX 49/A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 037/772 02 16, fax č.: 037/772 00 24.

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.5. Reklamačným poriadkom sa rozumie dokument s názvom Reklamačný poriadok, ktorý vydala spoločnosť PROJECT PLUS a s ktorého znením sa kupujúci oboznámil alebo mal možnosť sa oboznámiť (napr. aj na stránke www.poharebest.sk).

1.6. Iné pojmy a definície: Pojmy a definície uvedené v Obchodných podmienkach budú mať význam, ktorý je výslovne uvedený v týchto Obchodných podmienkach, a/alebo je výslovne uvedený v Reklamačnom poriadku alebo na stránke www.poharebest.sk, a/alebo je výslovne uvedený v zákone č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa.    

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1. Zákazník si môže cez e-shop www.poharebest.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA"; v prípade, že pri zobrazení tovaru sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností tovaru a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania, má sa za to, že zákazník sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.

2.2. Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre zákazníka, prípadne zákazníkom poverenej osobe v predajniach spoločnosti PROJECT PLUS. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.poharebest.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť pravdivé údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania zákazníka o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.) Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť PROJECT PLUS registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v PROJECT PLUS identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť PROJECT PLUS odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.poharebest.sk pod menom príslušného zákazníka.

2.3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, vrátane údajov o funkčnosti, kompatibilite a interoperabilite veci s digitálnymi prvkami alebo digitálneho plnenia (ii) o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj vynášku tovaru (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“), prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou tovaru, ak sa na daný tovar vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou, (iv) o platobných podmienkach, a (v) o všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku spoločnosti PROJECT PLUS (a v rámci nich o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, služieb a digitálneho plnenia, o podmienkach trvania zmluvy,  možnostiach alternatívneho riešenia sporov medzi zákazníkom a predávajúcim). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme PROJECT PLUS, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.poharebest.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

2.4. E-shop www.poharebest.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

2.5. Okrem objednania tovaru s registráciou je možné tovar nezáväzne zarezervovať aj bez registrácie, a to formou rezervačného formuláru. Tovar, ktorý možno zarezervovať, musí byť označený ako dostupný vo vybranej prevádzke PROJECT PLUS, pričom PROJECT PLUS je oprávnená túto rezerváciu zrušiť po uplynutí 24 hod od vytvorenia rezervácie. V prípade nedostupnosti tovaru a/alebo ak je tovar dostupný len v obmedzenom množstve a/alebo v prípade dôvodného podozrenia PROJECT PLUS o špekulatívnej povahe rezervácie (vzhľadom na jej parametre a/alebo okolnosti jej vytvorenia) je PROJECT PLUS oprávnená rezerváciu stornovať, o čom je zákazník bezodkladne informovaný na kontaktný údaj/údaje (telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri vyplnení rezervačného formuláru.

Článok 3

Platobné podmienky

3.1. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Slovenskej sporiteľni na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou.

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota max. do 1 týždňa pre všetky objednávky s výnimkou veľkých objednávok. Pri takýchto objednávkach a pri tovare dostupnosti na objednávku je termín dohodnutý vopred. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok. V prípade produktov s potlačou sa táto doba navyšuje o 2 až 10 pracovných dní, v závislosti od vyťaženia tlačiarne/gravírovačky.

4.2. Expresné dodanie tovaru do 48 hod. je možné po skompletizovaní objednávky, pokiaľ je tovar skladom a kupujúci nepožaduje špeciálne doplnkové služby súvisiace s potlačou.

4.3. Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy a prevzatia úplných podkladov pre tlač.

4.4. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci po dohode zreteľne vyznačí v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

- osobné prevzatie v Nitre v showroom-e,

- doručenie tovaru kuriérom. 

4.6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie a DPH.

4.7.  Kupujúci po dohode v kúpnej zmluve vyznačí jednu z týchto variant spôsobu úhrady:

- v hotovosti alebo platbou kartou pri osobnom prevzatí tovaru,

- dobierka (kuriér),

- na vopred uhradenú faktúru.

4.8. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

4.9. Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

4.10. Spoločnosť PROJECT PLUS sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Spôsoby doručenia tovaru a/alebo služby vrátane ceny a detailnejších podmienok platných pre jednotlivé spôsoby doručenia sú uverejnené na web stránke PROJECT PLUS na www.poharebest.sk v časti Vybrané služby/Ceny a možnosti doručenia (https://www.poharebest.sk/prepravne-a-balne/).

Článok 5

Storno objednávky

5.1. Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.poharebest.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Zrušenie objednávky zo strany PROJECT PLUS

5.2 Spoločnosť PROJECT PLUS si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak (i) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak (ii) sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo aj v prípade, že (iii) zákazník v rozpore s bodom 2.2. týchto podmienok uvedie v objednávke o sebe nepravdivé a/alebo neúplné údaje a okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť PROJECT PLUS bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti PROJECT PLUS a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť PROJECT PLUS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

5.3  Spoločnosť PROJECT PLUS je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, teda analogicky sa vzťahuje aj na nepotvrdené objednávky.

 

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.poharebest.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní 

 1. a) odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 2. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. b) odo dňa uzatvorenia zmluvy, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy spoločnosti PROJECT PLUS. Pri pochybnosti o doručení  odstúpenia sa použije postup podľa §20 ods. 8 zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa. 

6.3 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ako napríklad písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@poharebest.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. Spoločnosti PROJECT PLUS bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytne zákazníkovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak zákazník odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní spoločnosti PROJECT PLUS.

6.4 V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PROJECT PLUS, a to osobne v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti PROJECT PLUS alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou PROJECT PLUS, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle tovar spoločnosti PROJECT PLUS najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti PROJECT PLUS s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.5 Zákazník môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak spoločnosť PROJECT PLUS na základe zmluvy dodala alebo poskytla viacero produktov.

6.6 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu alebo faktúru a zároveň je preukázať svoju totožnosť.

6.7 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

6.8 Spoločnosť PROJECT PLUS sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

6.9 Zákazník je povinný uhradiť spoločnosti PROJECT PLUS cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. 

6.10 V súlade s §19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby  a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy zákazník povinný zaplatiť cenu,
 2. b) dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 3. c)  dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií zákazníka alebo tovaru vyrobeného na mieru, dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 4. d) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený, 
 5. e) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
 6. f) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, 
 7. g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u zákazníka, o ktorú zákazník výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy predávajúceho u zákazníka a zákazník si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal, 
 8. h) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený, 
 9. i) dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
 10. j) tovar zakúpený na verejnej dražbe,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má predávajúci poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote, 
 12. l) dodanie digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
 13. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
 14. zákazník udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a predávajúci poskytol zákazníkovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), zákona č. 108/2024 Z.z. ak je podľa zmluvy zákazník povinný zaplatiť cenu. 

6.11 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 5 a § 15 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

6.12 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi PROJECT PLUS a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s  vráteným tovarom, budú tieto  darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

6.13 V prípade tovaru, pri použití ktorého si Zákazník zaregistroval/vytvoril osobné konto (e-mailová adresa a/alebo obdobný účet užívateľa) a/alebo nastavil pre dotknutý tovar heslo, je Zákazník pred uplatnením jeho práva na odstúpenie od príslušnej kúpnej zmluvy povinný zrušiť/odstrániť obmedzenie prístupu k obsahu zariadenia heslom a súčasne odhlásiť sa z uvedeného konta resp. takéto konto Zákazníka zrušiť a pokiaľ je to možné, uviesť dotknuté zariadenie do pôvodného stavu. V prípade, že Zákazník pred uplatnením jeho nároku na odstúpenie nedodrží povinnosti podľa tohto bodu, Zákazník zodpovedá PROJECT PLUS za zníženie hodnoty dotknutého tovaru spočívajúcej v nemožnosti resp. v obmedzení nakladať s týmto tovarom po jeho vrátení ako s plne funkčným (bez obmedzenia jeho akosti/vlastností charakteristických pre jeho použitie).

Osobitosti odstúpenia od zmluvy utvorenej na diaľku, ktorej predmetom je digitálne plnenie

6.14 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak je jej predmetom dodanie digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť PROJECT PLUS vráti zákazníkovi všetky platby prijaté na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri zaplatení ceny, ak zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s vrátením znáša spoločnosť PROJECT PLUS. Zákazník nemá právo odstúpiť v prípade uvedenom v bode 6.10. písm. l) týchto obchodných podmienok.

6.15 Zákazník nie je povinný platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo dohodnuté a všeobecné požiadavky podľa zákona. Ak však bolo v zmluve dohodnuté dodávanie digitálneho plnenia nepretržite počas dohodnutej doby, spoločnosť PROJECT PLUS vráti zákazníkovi len pomernú časť zaplatenej ceny za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky podľa dohodnuté a všeobecné požiadavky podľa zákona, a časť ceny, ktorú zákazník zaplatil vopred za dodávanie digitálneho plnenia za čas po odstúpení od zmluvy. 

6.16 Po odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zdržať sa užívania digitálneho plnenia a jeho poskytovania tretím osobám. Spoločnosť PROJECT PLUS môže do 14 dní po oznámení zákazníka o odstúpení od zmluvy požiadať zákazníka o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom mu dodal digitálny obsah. Zákazník vráti hmotný nosič na náklady spoločnosti PROJECT PLUS a bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti spoločnosť PROJECT PLUS. 

6.17 Spoločnosť PROJECT PLUS sa po odstúpení od zmluvy sa k zdrží používania obsahu, ktorý zákazník poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia. To neplatí, ak tento obsah 

 1. a) nemožno využiť inak ako vo väzbe na digitálne plnenie spoločnosti PROJECT PLUS,
 2. b) sa vzťahuje výlučne na aktivity zákazníka pri užívaní digitálneho plnenia spoločnosť PROJECT PLUS,
 3. c) spoločnosť PROJECT PLUS zlúčila s iným obsahom, od ktorého ho nemožno oddeliť vôbec alebo bez vynaloženia neprimeraného úsilia, 
 4. d) zákazník vytvoril spolu s inými zákazníkmi, ktorí sú oprávnení ďalej obsah užívať. 

6.18 Spoločnosť PROJECT PLUS tiež odstúpení od zmluvy prístupní zákazníkovi na jeho žiadosť všetok obsah, ktorý zákazník poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia, okrem obsahu podľa predchádzajúceho bodu písm. a) až c). Spoločnosť PROJECT PLUS sprístupní obsah zákazníkovi v primeranej lehote, bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a bez závažných ťažkostí pre zákazníka. Po odstúpení od zmluvy môže spoločnosť PROJECT PLUS zamedziť zákazníkovi  v ďalšom užívaní digitálneho plnenia, čím nie je dotknuté právo zákazníka podľa predchádzajúcej vety.

 

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

7.1 Zákazník si tovar musí vvar nizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok toeprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom PROJECT PLUS a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov PROJECT PLUS a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti PROJECT PLUS. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti PROJECT PLUS za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do ktoréhokoľvek obchodného domu PROJECT PLUS. Zákazník a spoločnosť PROJECT PLUS sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju PROJECT PLUS navrhnúť e-mailom na adrese info@poharebest.sk alebo telefonicky na 02/44 555 444. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania digitálneho plnenia (naopak toto ustanovenie sa aplikuje v prípade veci s digitálnymi prvkami).

7.3 Spoločnosť PROJECT PLUS nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. 

7.4 V prípade, že medzi zákazníkom a predávajúcim vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa zákazník  domnieva, že predávajúci porušil iné práva zákazníka, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo informuje zákazníka  na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa prvej vety tohto bodu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste PROJECT PLUS alebo na e-mailovej adrese info@poharebest.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti PROJECT PLUS s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.poharebest.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.poharebest.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

9.2 Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti PROJECT PLUS, ktorý je dostupný na www.poharebest.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami Reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a/alebo Reklamačného poriadku a záväznými (kogentnými) ustanoveniami zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), pri ktorých zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) výslovne stanovuje niečo iné bez možnosti osobitnej úpravy, budú mať prednosť ustanovenia zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).