OBJAVTE NAJLEPŠIE CENY ŠPORTOVÝCH TROFEJÍ NA INTERNETE.
>   Reklamácia a vrátenie tovaru
Reklamačné a záručné pomienky Poháre Best, Mostná ulica 13, 949 01 Nitra
Prevádzkovateľ: PROJECT PLUS s.r.o, Svatoplukovo námestie 3, 949 01 Nitra
 
1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 
1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť PROJECT PLUS s.r.o „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších  predpisov a zákona č.108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
4. Reklamovať je možné iba Tovar zakúpený na internetových stránkach e-shopu Predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 
2. Záruka
 
Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s Tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji Tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru, avšak iba na nový Tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 
3. Záručné podmienky
 
1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby Kupujúceho.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom a to v písomnej podobe do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy (viď Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy). V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru Kupujúcim, používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o Tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie Tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto Tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
 
4. Vybavenie reklamácie
 
1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predajca informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný formulár) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4. Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
6. V prípade, že je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
7. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla společnosti Poháre Best, Mostná ulica 3, 949 01 Nitra, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásilku a dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
9. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
10. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
 
5. Záverečné ustanovenia
 
1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu Reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2019. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené. V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás na: adrese: Poháre BEST, Mostná 13, NITRA 949 01, emailom: info@poharebest.sk, telefonicky: 0902 555 220.